กรรณิกา คุณากรเวโรจน์, คุณ
กิตติ รัตนฉายา, พลเอก
กิตติกร อนุเธียร, คุณ
จันทนา รักษ์นาค, คุณ
นิจศิริ เรืองรังษี, ธวัชชัย มังคละคุปต์, ดร.
พงษ์ ผาวิจิตร, คุณ
พจน์ ใจชาญสุขกิจ, คุณ
พรทิพย์ โรจนสุนันท์, พ.ญ. คุณหญิง
พัฐกานต์ เชียงน้อย, คุณ
พิจิตรา, คุณ
รัชนี เที่ยงธรรม, คุณ
รัตนศิริ สุขัคคานนท์, คุณ
วิบูลย์ จุง, คุณ
สมพร ฟ้อยกท์, คุณ
สุจรรยา สุนทรพรเจริญ, คุณ
สุรชัย มณีมหานนท์, คุณ
อัจฉราวดี วงศ์สกล, คุณ
โอฬาร สุขเกษม, คุณ